Ucwaningo Ngezinhlelo Zikahulumeni

Imibono:

http://www.localgovernmentaction.org/zu/content/uhlelo-lwentuthuko-oludidiyele

http://www.rdm.co.za/politics/2016/03/03/why-sa-s-municipalities-are-failing-and-how-to-fix-them

Sesifukile isikhathi sokhetho sohulumeni basemakhaya.
Engabe abantu bayawazi yini amalungelo abo nokuthi amandla abo bangawasebenzisa kanjani?
Kubalulekile ukuthi izakhamuzi zazi ukuthi imithetho isungulwa kanjani futhi isetshenziswa kanjani.
Kuningi okunye esingakudingida sise sihlaziye izimiso zomthethosisekelo wezwe.

Njengomuntu onothando lwabantu nozibandakanya kakhulu nangokuzikhandala ekuthuthukisweni kwezimpilo zaBantu, ngithe ake ngididiyele lezizinsiza …
Loluhlelo lusazoqhubeka …

One thought on “Ucwaningo Ngezinhlelo Zikahulumeni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s