Ucwaningo Ngezinhlelo Zikahulumeni

Imibono:

http://www.localgovernmentaction.org/zu/content/uhlelo-lwentuthuko-oludidiyele

http://www.rdm.co.za/politics/2016/03/03/why-sa-s-municipalities-are-failing-and-how-to-fix-them

Sesifukile isikhathi sokhetho sohulumeni basemakhaya.
Engabe abantu bayawazi yini amalungelo abo nokuthi amandla abo bangawasebenzisa kanjani?
Kubalulekile ukuthi izakhamuzi zazi ukuthi imithetho isungulwa kanjani futhi isetshenziswa kanjani.
Kuningi okunye esingakudingida sise sihlaziye izimiso zomthethosisekelo wezwe.

Njengomuntu onothando lwabantu nozibandakanya kakhulu nangokuzikhandala ekuthuthukisweni kwezimpilo zaBantu, ngithe ake ngididiyele lezizinsiza …
Loluhlelo lusazoqhubeka …

Published by greenankhworks

Life, Health, Prosperity I write; I Love and I Share Abundantly Township born, Galactic spawn

One thought on “Ucwaningo Ngezinhlelo Zikahulumeni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Diary of an Aesthete

Follow the Journey...

Natural Healing IKHAMBI

Essential Service For Sustainable Living

too long in this place

weaving the threads of play, intuition & synchronicity with truth-seeking & research

Culture of Zimbabwe

Pamberi NeHunhu

Per Sebek

The House of Sobek

%d bloggers like this: