Imicabango yase-Afrika

“Ngiphe amaphiko okhozi

Ngiphe ubuchopho bukangcede

Ngiphe izikhwepha zendlovu

Ngisubathe ngejubane lempunzi

Ngibhodle ngesibindi sengonyama

Ngicokame ngemilenze yendlulamithi

Ngivunele enqolobaneni njengentuthwane

E-Afrika, isipho sikakhokho wami

IZulu lami lasemhlabeni.”

  • C.S. Ntulii