Imicabango yase-Afrika

“Ngiphe amaphiko okhozi

Ngiphe ubuchopho bukangcede

Ngiphe izikhwepha zendlovu

Ngisubathe ngejubane lempunzi

Ngibhodle ngesibindi sengonyama

Ngicokame ngemilenze yendlulamithi

Ngivunele enqolobaneni njengentuthwane

E-Afrika, isipho sikakhokho wami

IZulu lami lasemhlabeni.”

  • C.S. Ntulii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s