Ezokwelapha

Lapha melaphi

Ukwelapha kulapha

Ngisho ununtu ezimele lapha

buqamama

Ake selaphane

Okwezelemani zinakekelana

musa ukuma laphayana

uzinyeza uzifinyeza

woza khona lapha

uma uzwa amahebezwi/zu

kuthiwa kunenzuzo lapha-nalaphayana

musa ukushesha uvume

qapha, phahla uzwe ngomuzwa wangaphakathi

Buza eThongeni

Phila emoyeni ukuze uvuke ebuthongweni

wembethe itshali labelaphi

Ube muhle okwenyoni yezulu iphapha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s