imibhalo yezinyanga

ngalamazwi uzobusa

ngalemisho uyobusiswa

shono phela mlobi wezimfihlo

kwashona bani wavusa wena

nethestamente elisha sha?

gazi leminikelo mithi yemi-

hla ngeminhla, zintelezi nemi-

hlambezo

mikhuleko nenhlambuluko

migidi namahubo

migcabo nemishanguzo

mihla  namalanga

mibhalo yezinyanga

empeleni kawusiyo Mbongi

bheka zandile nezinyosi zitinyela kwasani

noNgangezwe ukwesobukhosi

zifakazile nezanusi

thina balobi singofakazi bokuhle nokubi

izehlo ngezehlo, izinsizi namabika, iminjunju nemikhosi

lobani ke, nizishaya izihlakaniphi

amaqiniso ebe efihlwe emqubeni

emqulwini nokuqoshwe emigedeni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s