kuyahlangana okwahlukaniswa emandulo

Kuyathokozisa ukuthi lolulwazi ngiphende ngiluthole sengihlala eZimbabwe, eHarare. Lomsebenzi weAfrikology / Izifundo ZoBuntu bethu, ubaluleke kakhulu. Ngiyathokoza ukuthola ukuthi kukhona izakhamuzi zalelizwe ezenza lomsebenzi ngokuzimisela onkungaka. Empeleni Isintu nabafundisi baso bathe chithisaka kwizwekazi elibizwa nge Afrika/ Kham/ Ta – Neter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s