Amagama NgolwesiZulu

It is often sad to hear Black South Afrikan’s speaking with their in the languages of our colonizers. many parents nowadays do not seem to care whether their children can speak or write in the Mother-tongue. Some are even proud that their offspring cannot hold a decent conversation with their Grandmothers or Grandfathers, they see it is some sign of progress. Some parents are simply too busy struggling to survive in the rat race and they consider language as the least of their concerns.

I have recently come across a sister who posts about Zulu renderings of contemporary English words. These are words we use everyday and we usually have to code-switch each time we get to them or we have invented ways to incorporate them into our language, but the Nguni-Zulu language is a rich and dynamic science by nature, and it is ever evolving. We won’t even attempt to get into the proverbs, poetry and the various other daily uses of the language. It was great to find out that the sister in question has simply found the words on a Facebook page that has existed for the past 2 or more years. I have reached out to them via Messenger so we can embark on an ambitious task, that of translating two ancient works of African literature into IsiZulu and later various other Afrikan languages ( The Ethiopian Book of Henok/Enoch as well as The Book of Coming Forth By Day, also known as The Egyptian Book of the Dead).

I am sharing some of these posts here:

ZULU VOCABULARY
HUMAN ANATOMY (Updated)

Body Parts (Izitho zomzimba)
External: (Izinqotho)

Body – umzimba
Torso – ngenhla
Limbs – izitho

Hair – izinwele
Hair follicles – uhleva
Gray hair – uluvu
Eyebrows – amashiya
Eye lashes – izinkophe
Mustache – amadevu
Beard – intshebe
Armpit hair – iziboya
Chest hair – isikhaba
Genintal hair – amashishi

Skin – isigubo
Slough – insila
Melanin – insonsundu/insilela/ugubondoni
Birthmark – umkhungo
Stretch marks – iminyama
Wrinkles – imibimbi
Molds – izinsumpa
Pimples – izinduna
Goosebumps – uhlevane
Dandruff – inkwethu

Head – ikhanda
Crown – ukhakhayi
Occipital – isiphundu
Forehead – isiphongo
Temple – Inhlafuno
Face – ubuso
Eyes – amehlo
Eye lids – uphephelezi
Iris – isonhlava/ihlo
Nose – impumulo
Nostrils – amakhala
Nasal ridge -umbombo
Ears – izindlebe
Cheeks – imihlathi
Mouth – umlomo
Lips – izindebe
Chin – isilevu
Neck – intamo

Shoulders – amahlombe
Right & left sides – uhlangothi
Chest – isifuba
Breasts – amabele
Nipples – izingono
Back – umhlane
Belly – isisu
Navel – inkaba
Big Navel – isibhono/isibhumu

Arm – ingalo
Armpit – ikhwapha
Elbow – indololwane
Forearm – umkhono
Wrist – ihlakala
Hand – isandla
Right hand – sobunene
Left hand – esinxele
Palm – intende
Back of the hand – inhlanekela
Knuckles – amaqupha
Fingers – iminwe
Fingerprints – izintupha
Nails – amazipho
leukonychia – izimbuzi
Thumb – isithupha
Index finger – umkhothi
Middle finger – isiphohlongo
Ring finger – isithoba
Pinky – ucikicane
Ulnar hexadactyly – umhlaza

Lowerbody – isingezansi
Waist – ukhalo
Buttocks – izibunu
Butt crack – umnsinsila
Legs – imilenze
Thigh – ithanga
Dark tint at da upper thigh and butt – amansweba
Knee – idolo
Lower leg – isitho
Calves – isihluzu
Shin – Mbalule
Ankle – iqakala
Foot – inyawo
Top of foot – iphaba
Toes – imizwane
Soles – izintende
Heels – izithende

Genintals – zangasese
Anus – indunu/umdidi
Penis – umthondo
Foreskin – ujwabu
Testicles – amasende
Urethra – igolo
Vulva – isibumbo
Labia – amalebe
Clitoris – umsunu
Vagina – isihlunu/inhlunu

INTERNAL ORGANS (Ezibilini)
Brain – ingqondo/ ubuchopho
Nasal cavity – amankanka
Tongue – ulimi
Teeth – amazinyo
Molars – izibamba
Incisors – izingxavula
Gums – izinsini
Palate – ulwanga
Uvula – ugovana
Tonsils – amalaka
Pharynx – umphimbo
Throut – umqala
Adams apple – igilo
Vocal chords – amayiko
Oesophogus – uminzo
Windpipe – uqhoqhoqho
Lungs – amaphaphu/amabhakubha
Heart – inhliziyo/umongo
Stomach – isisu
Gall bladder – inyongo
Intestines – amathumbu
Rectum – umtshazo
Omentum – umhlehlo
Liver – isibindi
Pancrease – ubende
Kidneys – izinso
Bladder – isinye
Womb – isibeletho
Foetus – umbungu
Overies – amaqanda
Testicles – amasende

SKELETON (Isiqu samathambo)
Bone – ithambo
Bonemarrow -umnkantsha
Cartilage – unqwanga
Tendon – umsipha
Joint – ilunga
Skull – uGebhezi
Jaws – umhlathi
Verterbra – ingqwababa
Eye socket – ukhopho
Nasal – umbombo
Clavicle – inqwababa
Shoulder blades – iziphanga
Spinal chord – umhlandla
Ribs – izimbambo
Humerus, radius & ulna – ugalo
Hips – izinqulu
Pelvic bone – ithebe
Femur & Tibia – ugalo
Patella – ivi
Groin – imbilapho
Intercarpal joint – iquphu

BODLY FLUIDS & SECRETIONS
Blood – igazi
Saliva – amathe
Mucous – amafinyela/ukhovula
Watery Mucous – umthimula
Nose bleed – umongozima
Earwax – isigonogono
Bile – inyongo
Urine – umchamo
Semen – isidoda/amalotha
Periods – isikhathi
Tears – inyembezi
Sweat – umjuluko/izithukuthuku

MUSCLES (imisipha)
Neck- umlala
Traps – umsundulo
Biceps – amakhwepha
Triceps – amakhwe
Shoulder – igxalaba
Chest – ugaga
Forearm – umkhono
Abs – amazazawana
Glutes – izinqe
Hamstrings – amajaqa
Quadriceps – amajaqamba
Calves – isihluzu

OTHERS
Nerves – imizwa
Vein – umthambo/umushwe
Artery – umnqonqo

 Image may contain: 2 people
For more you can simply follow the community on Facebook :

Published by greenankhworks

Revolutionary Lover of Green Ankhs, Ma'at, Poetry, Justice and Social Music

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Seasons As Teachers

Kevy Michaels

hotfox63

IN MEMORY EVERYTHING SEEMS TO HAPPEN TO MUSIC -Tennessee Williams

BRAINCHILD

gehadsjourney.wordpress.com

marigoldposh

Socio-political commentary, life, history, poetry e.t.c

%d bloggers like this: