Trouble Sleeping …

The romantic elements of RnB or Rhythm and Blues music are merely one aspect of the intricate mystery of rhythmic harmony.

When Rick James or Anita Baker or Andre 3000 give us music, it is a ritual offering. There is the sheer executive precision of performance arts coupled with the Soulful expression of thought and feeling matched with the musical accompaniment… the sheets of sound …

Umsebenzi Wamaciko

Okumelwe ukwenzeka ukuthi …

Kumele sivuse Abantu emiqondweni. Ukuze senzenjalo futhi siphumelele kahle, nathi simelwe ukuthi sivuke. Lokhukuvuka noma ukuphaphama esikhuluma ngako lapha kungokwengqondo. kepha sidinga nokwakha imisebenzi, izindlela zokuphila nokuziphilisa. Ngakho ke, kubalulekile ukuthiu siqwashisane ngokubaluleka kwesimo sokuqonda esiphusile nesidingekayo ukuze sakhisane, sibambisane simoya munye. Ekwakhiweni kwemisebenzi eminye izodinga ubuchwepheshe obunhlobonhlobo. Ulwazi lwesimanje-manje lokukhanda nokwakha konke okudingekayo ezimpilweni zabantu besimanje.

Olunye ulwazi yilolo esingathi ngolwemvelo, ulwazi olunzulu ngemisebenzi, okongiwa, nokusetshenziswa kwamanzi; imithi/izitshalo njalo-njalo. Lokhu konke kumelwe kwenziwe sibe silononga imiphefumulo ngosiko lweSintu sibe silungisa nezimilo …

ReDefining Terms of Engagement

These kinds of conversations are great to have, I also love the fact that the analysis also comes from a Theological yet very logical perspective. The key to why we have posted this is for you to listen to the distinctions that the scholar makes regarding Ancestral Land, Spiritual Land and Land restoration etc

Essentially he makes great points regarding how We speak about the Land question. Very pragmatic and restorative.