Umsebenzi Wamaciko

Okumelwe ukwenzeka ukuthi …

Kumele sivuse Abantu emiqondweni. Ukuze senzenjalo futhi siphumelele kahle, nathi simelwe ukuthi sivuke. Lokhukuvuka noma ukuphaphama esikhuluma ngako lapha kungokwengqondo. kepha sidinga nokwakha imisebenzi, izindlela zokuphila nokuziphilisa. Ngakho ke, kubalulekile ukuthiu siqwashisane ngokubaluleka kwesimo sokuqonda esiphusile nesidingekayo ukuze sakhisane, sibambisane simoya munye. Ekwakhiweni kwemisebenzi eminye izodinga ubuchwepheshe obunhlobonhlobo. Ulwazi lwesimanje-manje lokukhanda nokwakha konke okudingekayo ezimpilweni zabantu besimanje.

Olunye ulwazi yilolo esingathi ngolwemvelo, ulwazi olunzulu ngemisebenzi, okongiwa, nokusetshenziswa kwamanzi; imithi/izitshalo njalo-njalo. Lokhu konke kumelwe kwenziwe sibe silononga imiphefumulo ngosiko lweSintu sibe silungisa nezimilo …

Published by greenankhworks

Revolutionary Lover of Green Ankhs, Ma'at, Poetry, Justice and Social Music

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Seasons As Teachers

Kevy Michaels

hotfox63

IN MEMORY EVERYTHING SEEMS TO HAPPEN TO MUSIC -Tennessee Williams

BRAINCHILD

gehadsjourney.wordpress.com

marigoldposh

Socio-political commentary, life, history, poetry e.t.c

%d bloggers like this: