Isizwe Esidinga Ukwelapheka

Akusiyo imfihlo ukuthi izwekazi elibizwa ngeAfrika libhekene nezinkinga eziningi. Noma kungekho nelilodwa izwe elingenazo izinkinga nezingqinamba zakhona, imiswazi nezinhlobonhlobo zemivimbo esiyibona kuleli elihle kakhulu ziyethusa; zisenza sibuzane ukuthi ngempela-ngempela kwakhala nyonini kwelakithi. Kuze kube neculo lomzabalazo elithi “Senzeni na”, leliculo liyisikhalo, isizwe sishweleza kunomangubani onendlebe ngezinhlupheko ezisisingethe. Kweminye yemibuzo evelayo, kunalowo othi, kambe siyawazi yiniContinue reading “Isizwe Esidinga Ukwelapheka”

Seasons As Teachers

Kevy Michaels

hotfox63

IN MEMORY EVERYTHING SEEMS TO HAPPEN TO MUSIC -Tennessee Williams

BRAINCHILD

gehadsjourney.wordpress.com