Kungcono Ukucabanga Kunokulwa

Kuthiwa isikhathi samanje yiso esingcono kunasemandulo, ngoba izimpi esasizilwa ngezikhali sesinamathuba amaningi okuzilwa ngamandla engqondo. Abanye bathi ipeni linamandla kunenkemba.Ngamanye amazwi kungcono ukubonisana nokuhlela kunokulwa ngamandla nendluzula. “We are trained to fight with swords, with strength, and with blood. But when the thinking machines send an invisible enemy against us, how are we to defendContinue reading “Kungcono Ukucabanga Kunokulwa”

Diary of an Aesthete

Follow the Journey...

Natural Healing IKHAMBI

Essential Service For Sustainable Living

too long in this place

weaving the threads of play, intuition & synchronicity with truth-seeking & research

Culture of Zimbabwe

Pamberi NeHunhu

Per Sebek

The House of Sobek