kuyahlangana okwahlukaniswa emandulo

Kuyathokozisa ukuthi lolulwazi ngiphende ngiluthole sengihlala eZimbabwe, eHarare. Lomsebenzi weAfrikology / Izifundo ZoBuntu bethu, ubaluleke kakhulu. Ngiyathokoza ukuthola ukuthi kukhona izakhamuzi zalelizwe ezenza lomsebenzi ngokuzimisela onkungaka. Empeleni Isintu nabafundisi baso bathe chithisaka kwizwekazi elibizwa nge Afrika/ Kham/ Ta – Neter.

Kuyoze Kube Nini?

In due time, I shall write a review of these two important books that I hired from the Library. I will be using the appropriate language of IsiZulu, as they are written in that beautiful idiomatic and magical language, I may later translate or summarize my thoughts in English. Suffice to say, these books containContinue reading “Kuyoze Kube Nini?”

The Invention of the African

An in depth study of how many conceptions of African studies have been invented and formulated by the powers that be, to disenfranchise us and keep us in perpetual bondage. We must know how we are trapped in order to formulate Ways of being free. This is essentially about the power of definition and alsoContinue reading “The Invention of the African”

Are We AbeNguni or AbaNgoni?

A really brief history of who we really are and what our traditions and culture entailed before we were scattered …Because in out attempts to become Free to be who We truly are, we must first know what and who we were before colonial conquest. This is an unfinished story, but reveals a lot aboutContinue reading “Are We AbeNguni or AbaNgoni?”

hotfox63

IN MEMORY EVERYTHING SEEMS TO HAPPEN TO MUSIC -Tennessee Williams

BRAINCHILD

gehadsjourney.wordpress.com

marigoldposh

Socio-political commentary, life, history, poetry e.t.c

WordPress.com Apps

Apps for any screen

Polotiki News

People are talking